Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Verplichting rijschool.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen ( WRM )
De instructeur moet in bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’
1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat u de examenkosten heeft betaald.
1.3 De cursist legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt gegeven.
In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de cursist het rijexamen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en / of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.
De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en / of schadevergoeding.

Artikel 2 – Verplichtingen cursist.

De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken.

2.1 Om lessen te volgen moet de cursist minimaal 16,5 jaar zijn.
Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan.
Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats.
Indien de cursist na 10 minuten niet gearriveerd is heeft de rijschool het recht om een volledige rijles in rekening te brengen.
2.3 De cursist mag een rijles 24 uur van te voren afzeggen of verschuiven, anders heeft de rijschool het recht om een volledige rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is.
Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis.
2.5 De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
2.6 Bij een tussentijdse toets en bij een rijexamen moet de cursist een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat kunnen tonen.
2.7 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn / haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.8 Indien de cursist iets verzwijgt uit het geen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de rijles per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgeld.
2.9 Bij schade ontstaan als gevolgen van de in 2.7 genoemde situatie heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

Artikel 3 – Betaling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Losse rijlessen dienen voorafgaand van de rijles betaald te worden via de website van de rijschool.
3.2 Een lespakket dient voorafgaand van de rijles betaald te worden via de website van de rijschool.
De overige diensten van het pakket betaald de cursist vooraf.
Wel is er de mogelijkheid het lespakket in een, twee, drie of in vier termijnen te betalen.
3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge waarschuwing.
Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de cursist na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
B. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €15,- aan administratiekosten.
Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum.
Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaald, weet dan dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen.
Deze extra kosten zijn voor rekening cursist.
3.5 Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een lespakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de cursist eerder stopt met rijlessen dan het aantal uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse rijlessen.
De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen.
Indien de cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en / of deeltoets 3 ( TTT ) en de cursist neemt niet deel aanzet door de rijschool aangeboden examen en / of deeltoets 3 ( TTT ) , zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.

Artikel 4 – Rij( her )examen.

Rij ( her ) examen:

4.1 Als de cursist niet of te laat op het rijexamen verschijnt verwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag.
Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.
De rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 5 – Beëindigen van de lespakketten.

Beëindigen van de lespakketten:

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te ontbinden als:
A. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool. ( zie artikel 2.7 )
B. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding.
C. De cursist zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg afspraak.
5.2 Indien een lespakket of overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van artikel 5.1a,b, cursist zal er geen restitutie van lesgelden plaats vinden.

Artikel 6 – Aanvullende afspraken.

Aanvullende afspraken:

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 – Vrijwaring.

Vrijwaring:

7.1 Als de cursist tijdensde rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken.
A. De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden.
De rijschool draagt zelf het risico.
B. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rij-instructeur een aanrijding plaats vindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.
C. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn.
Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.
D. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloeden.
Dit staat duidelijk op de verpakking.
Desnoods vraag het na bij de apotheek.
Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
7.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij / zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.
Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als cursist dronken op de ( brom ) fiets reed en is gedaagd voor de rechter.
De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen.
Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ( financiële ) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing